ul. Wyzwolenia 59D 09-300 Żuromin
Włodek – 500 162 998 | Marta – 516 432 082
ul. Wyzwolenia 59D 09-300 Żuromin
Włodek – 500 162 998 | Marta – 516 432 082

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

KIEDY JEST WYMAGANA

Zgodnie z § 6. ust. 8 Rozporządzenia MSWiA z 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest dla obiektów lub ich części, które stanowią odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji:

 • użyteczności publicznej (zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II i ZL III), np. kina, teatry, budynki administracyjno biurowe, supermarkety, szkoły, przedszkola, urzędy, szpitale itp.
 • zamieszkania zbiorowego (ZL V), np. hotele, motele, pensjonaty, internaty, akademiki itp.
 • produkcyjnych, magazynowych (PM) np. magazyny, hurtownie, hale produkcyjne oraz
 • inwentarskich (IN) np. chlewnie, kurniki,

jeżeli występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, lub:

 • kubatura (brutto) budynku lub jego części, która stanowi odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3, z zastrzeżeniem pkt b;
 • kubatura (brutto) budynku inwentarskiego (IN) przekracza 1500 m3;
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.

CO INSTRUKCJA POWINNA ZAWIERAĆ:

 • Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 • Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 • Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia;
 • Sposoby zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych, w przypadku gdy takie prace są przewidywane;
 • Warunki i organizację ewakuacji z obiektu oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania tzw. próbna ewakuacja;
 • Sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi (szkolenia ppoż) oraz treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
 • Zadania i obowiązki stałych użytkowników w zakresie ochrony ppoż;
 • Graficzne plany obiektów, w tym ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem w szczególności:
  • wysokości, liczby kondygnacji oraz powierzchni budynku,
  • odległości od obiektów sąsiadujących,
  • parametrów pożarowych występujących w obiekcie substancji palnych,
  • gęstości obciążenia ogniowego,
  • kategorii zagrożenia ludzi (KZL), przewidywanej liczby osób w pomieszczeniach oraz na każdej kondygnacji,
  • pomieszczeń i stref zagrożenia wybuchem,
  • stref pożarowych oraz pomieszczeń wydzielonych pożarowo,
  • warunków ewakuacji, w tym kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  • usytuowania urządzeń ppoż i gaśnic, materiałów niebezpiecznych pożarowo, kurków głównych gazu oraz miejsc lokalizacji elementów sterujących urządzeniami ppoż,
  • dźwigów dla ekip ratowniczych oraz dojść do nich,
  • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów gaśniczych,
  • dróg pożarowych i innych dróg dojazdu dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym wjazdów na teren ogrodzony;
 • Wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

AKTUALIZACJA:

Każda Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa,podlega aktualizacji. Jest ona wymagana dla nowo powstałych obiektów, jak również w przypadku wdrażania zmian w budynkach stawianych dawniej. Obligatoryjnie instrukcja bezpieczeństwa pożarowego należy poddać okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata. Natomiast jeżeli od ostatniej aktualizacji instrukcji minęły dwa lata, ale pod względem ochrony przeciwpożarowej nic się nie zmieniło, w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy dokonać zapisu, że „instrukcję przeglądano i porównano ze stanem faktycznym ochrony przeciwpożarowej, aktualizacja instrukcji nie jest konieczna”. Pod tym składają podpisy osoby dokonujące aktualizacji instrukcji. Dlatego najlepiej, aby instrukcję aktualizowały osoby, które ją sporządzały i są w stanie określić, jakie zmiany zostały dokonane w obiekcie oraz czy instrukcja je uwzględnia.

Related Posts

1 Response

Leave a Reply

pl_PLPolish
pl_PLPolish