ul. Wyzwolenia 59D 09-300 Żuromin
Włodek – 500 162 998 | Marta – 516 432 082
ul. Wyzwolenia 59D 09-300 Żuromin
Włodek – 500 162 998 | Marta – 516 432 082

Częstotliwość szkoleń BHP

Częstotliwość prowadzenia szkoleń bhp

W odróżnieniu od szkoleń wstępnych, które przeprowadzane są jednorazowo u danego pracodawcy (za wyjątkiem instruktażu stanowiskowego, który należy przeprowadzać w przypadku opisanych powyżej zmian organizacyjno-technicznych na stanowisku pracy lub przeniesieniem pracownika na inne stanowisko), szkolenia okresowe trzeba cyklicznie powtarzać.

Choć przepisy ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy w art. 23711a obligują pracodawcę do konsultowania z przedstawicielami pracowników wszystkich działań związanych ze szkoleniem pracowników w zakresie bhp (m.in. częstotliwość, czas trwania, formę prowadzenia itp.), to jednak w § 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określono ramy czasowe bezwzględnie obowiązujące w przypadku organizowania szkoleń okresowych.

Zgodnie z ww. przepisem szkolenia okresowe powinny się odbywać nie rzadziej niż:

  1. co roku – w przypadku stanowisk, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (prace, o których mowa w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. co 3 lata – w przypadku stanowisk robotniczych,
  3. co 5 lat – w przypadku osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami (w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów), pracowników inżynieryjno-technicznych (w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji), pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby, oraz tych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  4. co 6 lat – w przypadku stanowisk administracyjno-biurowych.

Ważne

Zgodnie z art. 2373 § 22 k.p. szkolenie okresowe pracownika nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne.

Należy jednak pamiętać, że pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się:

  1. w okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na stanowisku – w przypadku pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  2. w okresie do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na stanowisku – w przypadku pozostałych pracowników.

Z pierwszego szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego lub która odbyła w tym czasie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

pl_PLPolish
pl_PLPolish