ul. Wyzwolenia 59D 09-300 Żuromin
Włodek – 500 162 998 | Marta – 516 432 082
ul. Wyzwolenia 59D 09-300 Żuromin
Włodek – 500 162 998 | Marta – 516 432 082

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Zapewnienie pracownikom właściwych i bezpiecznych warunków na stanowiskach pracy jest w dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych zadań pracodawcy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy, w związku z czym powinien zapewnić prawidłowe warunki pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Jednym z wymaganych przepisami prawa polskiego działań pracodawcy jest wprowadzenie w zakładzie pracy wewnątrzzakładowych instrukcji i regulacji dotyczących tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Przykładowym dokumentem, który zobowiązany jest opracować pracodawca, korzystając z pomocy zespołu oceny ryzyka zawodowego, jest ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.

Ocena ryzyka zawodowego na terenie zakładu pracy wykonywana jest dla poszczególnych stanowisk występujących w zakładzie pracy. W ocenie ryzyka najczęściej wskazuje się zakres wykonywanych czynności przez pracownika na stanowisku pracy, podaje się podstawowe rodzaje zagrożeń występujących na stanowisku pracy i proponuje środki profilaktyczne wpływające znacząco na poziom ryzyka zawodowego.

Zespół oceny ryzyka zawodowego, w porozumieniu z pracodawcą, określa metodę, przy użyciu której można oszacować ryzyko zawodowe i która to metoda we właściwy i wystarczający sposób wskaże występujące zagrożenia i środki profilaktyczne chroniące przed ww. zagrożeniami w środowisku pracy.

Zespół oceny ryzyka zawodowego musi także przy wykonywaniu oceny ryzyka zawodowego odnieść się do wszystkich przepisów prawa polskiego w zakresie oceny ryzyka zawodowego i nie może pominąć wymagań stawianych ocenie ryzyka zawodowego, zawartych w szczegółowych rozporządzeniach.

Ponieważ ocena ryzyka zawodowego powinna obejmować wszystkie zagrożenia występujące na stanowisku pracy, należy pamiętać, że pewne wymagania, co do zakresu i zawartości oceny ryzyka zawodowego, nie są zawarte w jednym rozporządzeniu dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy, lecz w wielu rozporządzeniach.

W niektórych rozporządzeniach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy można znaleźć szczegółowy opis zawartości oceny ryzyka zawodowego, w innych opisane są dokładne wymagania w zakresie środków profilaktycznych, wpływające znacząco na poziom ryzyka zawodowego.

Można z powodzeniem powiedzieć, iż wykonanie oceny ryzyka zawodowego jest działaniem kompleksowym, wymagającym znajomości wielu rozporządzeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i odniesienia się w jednym dokumencie oceny ryzyka zawodowego do wielu wymagań. Dlatego prawidłowo sporządzona ocena ryzyka zawodowego dla konkretnego stanowiska pracy może być obszernym dokumentem ze względu na zawartość.

Należy pamiętać, że nadrzędnym celem oceny ryzyka zawodowego jest zwiększenie skuteczności działań prewencyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy na wybranych stanowiskach pracy, a także ustalenie reguł postępowania przy zarządzaniu ryzykiem zawodowym. Taki cel powinien sobie założyć pracodawca razem z zespołem oceny ryzyka zawodowego i do uzyskania prawidłowych wyników konsekwentnie dążyć.

Ponadto należy pamiętać, iż prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego umożliwia zwiększenie skuteczności działań prewencyjnych i zmniejszenie zagrożeń, których nie da się całkowicie zlikwidować, lecz można próbować je redukować do minimum.

pl_PLPolish
pl_PLPolish