ul. Wyzwolenia 59D 09-300 Żuromin
Włodek – 500 162 998 | Marta – 516 432 082
ul. Wyzwolenia 59D 09-300 Żuromin
Włodek – 500 162 998 | Marta – 516 432 082

EWAKUACJA – warunki ewakuacji

Drogi ewakuacyjne, oznaczenie ewakuacyjne i warunki ewakuacji

            Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie produkcyjno-magazynowym powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Warunki te powinny być odpowiednio dostosowane do liczby osób przebywających w obiekcie i polegać na:

1) zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych;

2) zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych;

3) zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;

4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu;

5) zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi;

6) zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.

                 Należy pamiętać, iż zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą utrudniać działania ratownicze lub ewakuacyjne, w szczególności:

  • składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służącej ewakuacji;
  • ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację;
  • zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;
  • uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do wyjść ewakuacyjnych.

                 Odległość do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego nie powinna przekraczać 75m, w strefach pożarowych o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 budynku o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej, lub 100m w strefach pożarowych w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez względu na wielkość obciążenia ogniowego.

                 Należy pamiętać, iż każde pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadkach, gdy:

1) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób,

2) znajduje się w strefie pożarowej o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2, a jego powierzchnia przekracza 300 m2,

3) znajduje się w strefie pożarowej o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, a jego powierzchnia przekracza 1.000 m2,

5) jest zagrożone wybuchem, a jego powierzchnia przekracza 100 m2.

                 Szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej nie powinna być mniejsza niż 1,4m.

                 Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia, w którym może przebywać jednocześnie więcej niż 300 osób, oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia, powinny być wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne

            Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku obowiązany jest do oznakowania zgodnie z Polskimi Normami dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń, z których wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne. Podstawową zasadą rozmieszczania znaków ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej jest to, że z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w razie wątpliwości, co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny.

Należy dążyć do umieszczania znaków ewakuacyjnych możliwie jak najbliżej źródła światła w celu zapewnienia ich naświetlenia. Wymiary znaków są uzależnione od odległości, z jakiej powinien ten znak być dostrzeżony przez ludzi.

            W zależności od pomieszczeń i oświetlenia drogi ewakuacyjne można oznaczać:

  • znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi;
  • znakami ewakuacyjnymi podświetlanymi;
  • znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi i podświetlanymi

            Znaki ewakuacyjne wykonane na materiale fotluminescencyjnym powinny być stosowane tam, gdzie oświetlenie dzienne lub/i elektryczne podstawowe, oświetlające te znaki dostarczy niezbędnej energii materiałom fotoluminescencyjnym.

            Znaki ewakuacyjne podświetlane powinny być stosowane tam, gdzie pomieszczenia lub drogi ewakuacyjne nie są oświetlone światłem dziennym lub sztucznym przez długie okresy, oraz materiały fotoluminescencyjne nie mogą się naładować.

Właściciel lub zarządca obiektu produkcyjno-magazynowego zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. O tym fakcie powinno poinformować właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, a zwłaszcza o terminie przeprowadzenia działań, jednak nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem. W związku z tym należy wyznaczyć miejsce zbiórki do ewakuacji, aby sprawnie przeprowadzić ewakuację, zliczyć załogę, oraz w razie zagrożenia złożyć raport jednostce Straży Pożarnej o stanie załogi.

Miejsce zbiórki powinno się znajdować poza obiektem, w odległości minimum 10m od budynku, aby w razie pożaru nie być narażonym na szkodliwe działanie dymów. Punkt zbiórki powinien znajdować się na planie ewakuacji i być dostępnym dla wszystkich pracowników.

pl_PLPolish
pl_PLPolish