ul. Wyzwolenia 59D 09-300 Żuromin
Włodek – 500 162 998 | Marta – 516 432 082
ul. Wyzwolenia 59D 09-300 Żuromin
Włodek – 500 162 998 | Marta – 516 432 082

ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE

Odzież i obuwie robocze

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia ochronnego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Nie zawsze musi jednak taką odzież zapewniać. Kiedy i na jakich zasadach pracodawca jest do tego zobligowany? Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak te kwestie regulują przepisy polskiego prawa.

Kiedy pracodawca jest zobowiązany zapewnić środki ochrony indywidualnej pracownikowi

Zgodnie z polskim ustawodawstwem na pracodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników, jakie występują w środowisku pracy. Zatrudniający zobowiązany jest także poinformować pracownika o sposobach posługiwania się tymi środkami. Ważnym jest aby zapewnić takie środki, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w przepisach.

Odzież i obuwie robocze od pracodawcy-na jakich zasadach

Przede wszystkim należy podkreślić, że środki ochrony (tj.: odzież, obuwie robocze) pracodawca zapewnia bezpłatnie i muszą one przede wszystkim spełniać wymogi określone w ustawie Polskich Normach, które z kolei są regulowane w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Nie zawsze pracodawca musi zapewniać odzież i obuwie robocze. Sytuacje w których jest to nakazane przepisami występują:

  • gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub BHP,

Ważne, że oprócz wskazanych wyżej zasad, stanowiska na których wymagane jest używanie odzieży ochronnej reguluje sam pracodawca tzw. aktem wewnątrzzakładowym. Jeżeli więc na podstawie zasad powyższych odzież pracownikowi przysługuje, a pracodawca nie przewiduje jego zapewnienia, można ubiegać się z roszczeniem o jego przydział.

Istotny jest również fakt, że pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, oczywiście za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy czym wyjątek ten nie odnosi się jednak stanowisk pracy na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

Pracownikowi, który używa własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

Przechowywanie, pranie, konserwacja-czyj obowiązek?

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej jak również odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. 

W sytuacji, gdy pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Niedopuszczalne jest to w przypadku odzieży oraz obuwia, które w wyniku stosowania w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi lub materiałami biologicznie zakaźnymi.

pl_PLPolish
pl_PLPolish